Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

 1. Podmínky užívání stanovující pravidla a podmínky poskytování služeb společností Turistika.cz, s.r.o., Praha 1, Národní 28, okres Praha 1, PSČ 11000 jako provozovatelem služby turistika.cz a uživatelem těchto služeb.
 2. Používáním služeb turistika.cz se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na doméně turistika.cz.
 3. Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.
 4. Veškeré služby jsou uživatelům poskytovány zdarma.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 6. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb turistika.cz a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, pravidly používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb turistika.cz (včetně smazání příspěvků, zrušení či zablokování uživatelského účtu apod.), zejména v případech,
  a. jestliže uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů.
  b. pokud uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele nebo jeho partnery a zákazníky
  c. pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby (například používání služby websurf pro propagaci svých článků), případně nerespektuje doporučení správců turistika.cz
  d. pokud uživatel nenavštíví svůj účet na turistika.cz po dobu 12 měsíců
  e. budí dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než na kterou je daný učet registrován
  f. který se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb
  g. který je používán k šíření warezu či jinému nelegálnímu obsahu, který obsahuje warez či jiný nelegální obsah, přičemž warezem se rozumí jakýkoliv komerční software (aplikace, hry, operační systémy) či jiný, právními předpisy chráněný obsah (např. filmy, hudební nahrávky, jiná autorská díla atd.), z něhož je odstraněna bez souhlasu autora tohoto softwaru nebo obsahu či jiné osoby vykonávající majetková práva k takovému softwaru nebo obsahu ochrana proti neoprávněnému kopírování (zhotovování rozmnoženin a jejich rozšiřování), nebo který je používán k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva; v případě pochybností zda je uživatelský účet užíván k šíření warezu či jiného nelegálního obsahu či nikoliv, je provozovatel oprávněn vyzvat uživatele prostřednictvím e-mailové zprávy k odstranění softwaru nebo obsahu, jehož se pochybnosti týkají s upozorněním, že pokud tak uživatel bez zbytečného odkladu neučiní, považuje se obsah umístěný na uživatelském účtu uživatele za warez či jiný nelegální obsah a provozovatel jej bez náhrady zruší postupem shora uvedeným
  h. pokud jsou zde oprávněné důvody se domnívat, že uživatel porušuje chráněná práva provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech
 7. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb.
 8. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění s tím, že pokud si při druhém kroku registrace zaškrtne pole "mám zájem o zasílání novinek", tak provozovatel je oprávněn zasílat uživateli služeb, e-mailové zprávy nebo jiná sdělení, obsahující zejména informace o novinkách, které daná služba nabízí a jiných produktech provozovatele nebo informace o partnerech webu, jejichž peníze mezi autory příspěvků provozovatel rozděluje.
 9. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky, reklamní sdělení (odkaz ve formě URL doprovázené reklamními slogany).
 10. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.
 11. V případě, že v rámci konkrétní služby poskytne uživatel provozovateli osobní údaje, dává tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovateli souhlas s jejich elektronickým zpracováním a užitím pro potřeby poskytování dané služby a ostatních služeb provozovatele. Tento souhlas uděluje uživatel po dobu registrace uživatelského učtu. Uživatel má právo písemně zpracování údajů za účelem nabízení obchodu a služeb odmítnout.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služeb turistika.cz, či změnu užití nebo funkčnosti kterékoliv z provozovatelem poskytovaných služeb, včetně případného zrušení služby bez náhrady.
 13. Poučení: vkládání osobních údajů a fotografií v registraci nebo nastavení služeb je zcela dobrovolné. Tyto údaje slouží jako prostředek k prezentaci uživatele v rámci služeb provozovatele a nebudou použity k žádným dalším účelům s výjimkami stanovenými těmito podmínkami.
 14. Uživatel je povinen užívat předměty duševního vlastnictví (zejména autorská díla) nebo s nimi jinak nakládat vždy v souladu s právy oprávněných osob. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty nese výhradně uživatel.
 15. Uživatel je povinen vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly respektovat osobnostní práva. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty nese výhradně uživatel.
 16. Uživatel je povinen udržovat veškeré své identifikační údaje, kterými se přihlašuje ke službám turistika.cz, zejména uživatelské jméno a heslo, v tajnosti, nesdělovat je třetím osobám s výjimkou provozovatele a zabránit jejich zneužití. V případě ztráty či jiného ohrožené důvěrnosti identifikačních údajů je uživatel povinen je neprodleně změnit či upravit, jinak se má za to, že se jednání učiněné pod příslušnými identifikačními údaji je jednáním uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů.
 17. a. Příspěvky vložené na webové stránky Turistika.cz jsou autorským dílem a uživatel souhlasem s těmito podmínkami také dává souhlas k užívání textů i fotografií.
  b. Uživatel souhlasí, že za své příspěvky na turistika.cz může od provozovatele obdržet finanční odměnu. Provozovatel se zavazuje, že bez souhlasu autora neposkytne příspěvky třetí osobě ke momerčním účelům. Vyjímkou je poskytování odkazů, rss a xml feedů třetím stranám v rámci marketingových aktivit a propagaci stránek Turistika.cz a pro zvýšení čtennosti příspěvků autorů. Nárok na finanční odměnu vzniká po vložení deseti relevantních a redakcí ověřených příspěvků na Turistika.cz. Následně se pak bude uživatel ve svých stránkách moci sledovat, kolik a za jaké příspěvky mu náleží. Po dovršení částky, zvolené uživatelem, mu bude tato částka odeslána na účet uživatele.
 18. Zasláním fotografií či textu potvrzuji, že jsem autorem dodaných fotografií, že tyto fotografie jsou původní a že jsem autorem dodaného textu. Zveřejněním fotografií a textu na stránkách Turistika.cz nevznikne společnosti Turistika.cz, s. r.o. žádný závazek vůči třetím osobám, které jsou na fotografii nebo textu zobrazeny nebo popsány. Zveřejněním fotografií nebo textu textu na stránkách Turistika.cz nebo v jiných médiích nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob. Uděluji Turistika.cz, s.r.o. nevýhradní licenci k užití vložené fotografie a textu ke všem způsobům jejich užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Beru na vědomí, že nemám právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. Licence je udělována s právem udělovat podlicence a s právem translativního převodu licence. Turistika.cz může užít fotografie a text vcelku nebo jejich část, nejen v jejich původní podobě, ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého jejich úpravou a jinou jejich změnou, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií, obrazovým záznamem nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru. 
 19. Uživatel má s registrací možnost se účastnit soutěží provozovatele. Výherci jsou vybráni dle pravidel jednotlivých soutěží nebo náhodným výběrem počítače. Uživatel, který se soutěže provozovatele zúčastní, souhlasí se zasláním e-mailu o výsledcích soutěže a další možné slevě na služby nebo produkt partnera soutěže.
 20. Stisknutím tlačítka "Souhlasím s podmínkami" uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.