Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

1)       Organizátorem a pořadatelem je společnost Turistika.cz, s r.o., Národní 28, 110 00 Praha 1, IČ: 27065227, (dále jen „pořadatel“).

2)       Soutěžní rok probíhá do 31.12.2020

3)       Počet jednotlivých dárků je omezen a provozovatel si vymiňuje právo měnit dárky v průběhu soutěže a v případě vyčerpání zásob.

4)       Účastníkem může být výhradně fyzická osoba starší 18 let, v rámci jedné základní rodinné jednotky. [Definice rodiny – Citt. Wikipedie: Rodina „základní“ (také jádrová či nukleární) se skládá pouze z otce, matky a dětí, kteří žijí pohromadě.] Právnické osoby se nemohou věrnostního programu zúčastnit. Za děti do 18 let vyřizuje administrativu jejich zákonný zástupce.

5)       Soutěže se mohou účastnit registrovaní turisté, kteří pravdivě a správně zaznamenají svou návštěvu soutěžního místa, trasy nebo akce. Za uvedenou činnost získávají soutěžní body. Za soutěžní body si mohou objednat odměny, uvedené na stránce www.turistikaprozivot.cz.

6)       Účastí v soutěži dává registrovaný soutěžící pořadateli v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu uvedeném těchto pravidel. Zapojením do programu vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly programu a zavazuje se k jejich dodržování. Porušení pravidel může být důvodem vyřazení účastníka z programu.

7)   Systém udílení odměn:

  1. Každý soutěžící, dle definice v bodě 4), svou dokončenou registrací projevuje souhlas s uvedenými pravidly a zapojuje se do věrnostního programu.
  2. Pokud pořadatel zjistí pokus nebo podezření o podvodné získávání soutěžních bodů, vyhrazuje si právo takto získané body vyřadit bez náhrady z programu a nepředat dárek.
  3. Rozhodnutí provozovatele o vyloučení účastníka ze soutěže je definitivní a neměnné (vyloučený účastník dostane vyjádření provozovatele o vyloučení). Vyřazení účastníci programu nemají nárok na jakékoliv plnění ze strany provozovatele, ani na vrácení zaslaných bodů, které budou provozovatelem z programu vyřazeny.

8)   Potvrzení předání odměn:

Účastník, který si za své soutěžní body objedná odměnu, bude osloven pořadatelem Turistika.cz, s r.o. z potvrzením objednávky a zasláním dárku.

9)   Přehled soutěžících a jejich počet soutěžních bodů bude uveden na www stránkách soutěže.

10)   Odměny nelze vyplatit alternativně v hotovosti, dle rozhodnutí pořadatele lze odměny vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

11)   Na předání dárků není právní nárok a vymáhání jejich předání je právní cestou vyloučeno.

Další ustanovení:                                                          

12)   Účastí v programu projevuje každý svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadateli, tj. společnosti Turistika.cz, s r.o., Národní 28, 110 00 Praha 1, IČ: 27065227, uděluje souhlas, aby osobní údaje poskytnuté během soutěže byly, až do odvolání tohoto souhlasu, zpracovávány společností Turistika.cz, s r.o., Národní 28, 110 00 Praha 1, IČ: 27065227, za účelem vyhodnocení programu a marketingu. 

13)   Účastník, který poskytl pořadateli soutěže osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. 

14)   Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na emailové adrese pořadatele odvolat.

15)   Vymáhání účasti v soutěži nebo předání dárku, právní cestou, je vyloučeno.

16)   O soutěži bude pořadatel informovat prostřednictvím webu www.turistikaprozivot.cz a na facebooku profilu soutěže

17)   Pořadatel neodpovídá za případné škody vzniklé účastníkům v souvislosti s užíváním odměn.

18)   Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Turistika.cz, s r.o. a ostatních na této akci spolupracujících společností. V případě, že se účastníkem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, dárek nebude předán.

19)   Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo pro smazání soutěžních bodů nebo registrovaného účtu soutěžícího, pokud zjistí závažné porušení pravidel.

20)   Společnost Turistika.cz, s r.o. si vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě, že v jejím průběhu bude zaznamenáno neregulérní chování účastníků, popř. pokusy o zmanipulování a obejití pravidel v takovém rozsahu, že nebude možné zjistit spravedlivý a objektivní průběh soutěže. V případě, že spravedlivého a objektivního průběhu soutěže by bylo možné dosáhnout dodatečnou úpravou těchto pravidel, vyhrazuje si společnost Turistika.cz, s r.o. právo takovou úpravu provést. O změně pravidel bude společnost Turistika.cz, s r.o. účastníky vhodným způsobem informovat na webových stránkách soutěže a emailem.

21)   Aktuálně platná Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách provozovatele. Každý účastník je povinen seznámit se s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí na programu plně závazná. 

22)   Úplná aktuálně platná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže.

 

Pořadatel a organizátor programu

Turistika.cz, s r.o.